Bestyrelsesberetning

Beretning af formand Charlotte Mannstaedt ved generalforsamlingen d. 19. marts 2018:

 

“Kære alle fremmødte medlemmer af Stevns Erhvervsråd.

Det er første gang jeg står overfor en større samling af medlemmer i min egenskab af formand for bestyrelsen, så hvis I ikke vidste det før, så ser jeg altså således ud 😉

Det er et år siden jeg blev valgt ind i bestyrelsen, og det har været et begivenhedsrigt år, både på de indre og de ydre linjer.

Bestyrelsens sammensætning

Vi startede med en bestyrelsen bestående af:

Finn Rasmussen

Rasmus Visby

Jimmy Schrøder

Connie Duedahl

Jens Riis, genvalgt, suppleant

Borgmester Mogens Haugaard, politisk repræsentant

Steen S. Hansen, politisk repræsentant

Og så os 4 nyvalgte:

Lars Warm

Lea Ahrenkiel-Frellsen

Charlotte Mannstaedt

Jan Erik Dahl Hansen, suppleant

Vi konstituerede os, hvorved jeg blev formand for bestyrelsen, og Finn Rasmussen blev næstformand.

I juni trak Rasmus Visby sig fra sin bestyrelsespost, hvorefter Jan Erik Dahl Hansen blev forfremmet til at være stemmeberettiget medlem, og i november trak Connie Duedahl sig, hvorefter Jens Riis trådte til som fuldgyldigt medlem, og vi havde dermed brugt kvoten af suppleanter op.

I november 2017 havde vi også kommunalvalg, og da konstitueringen af kommunalbestyrelsen endeligt faldt på plads fik vi nye politiske repræsentanter i bestyrelsen. Faktisk viste det sig, at den nye flertalsgruppe havde seriøse ambitioner om at gøre noget for erhvervslivet, og derfor gerne ville engagere sig med både 2 repræsentanter og 2 suppleanter.

Denne overvældende interesse måtte vi lige tygge på ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som endte med at flertallet stemte for, at alle 4 politiske repræsentanter var velkomne til bestyrelsesmøderne, hvis blot vi alle var opmærksomme på at holde møderne fri for partipolitisk polemik. Argumentet for dette var, at denne interesse og vilje til engagement fra politisk side ses som en enestående mulighed for, at skabe fælles fodslag mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune til glæde for erhvervslivet.

De nye politiske repræsentanter er:

Borgmester Anette Mortensen

Mikkel Lundemann, formand for det nye udvalg, AET (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme).

Suppleanterne er:

Line Krogh Lay

Steen S. Hansen

Vi har afholdt i alt 8 bestyrelsesmøder, 1 arbejdsdag + generalforsamling.

Stevns Erhvervsråd repræsentation i andre bestyrelser:

  • Jeg sidder i bestyrelsen for Verdensarv Stevns, hvor Finn Rasmussen er min suppleant
  • Jan Erik Dahl Hansen sidder i bestyrelsen for Turistforeningen/turismesamarbejdet?
  • Finn Rasmussen sidder advisory board for Rekruttering Køge Bugt
  • Christian Bille Larsen, som ikke er medlem af bestyrelsen, foreningens repræsentant i Ungdommens Uddannelses Vejledning – UUV’s repræsentantskab

Bestyrelsens første skridt

Kort efter vores konstituering tog vi en hel arbejdsdag sammen i bestyrelsen, hvor vi fandt frem til fælles værdier for vores arbejde såvel på de indre, som på de ydre linjer og vi arbejdede videre med Accellerator-modellen, som blev præsenteret på sidste års generalforsamling.

Det skabte et godt fundament for vores samarbejde i bestyrelsen samt med sekretariatet, et samarbejde jeg oplever som konstruktivt og frugtbart, med plads til udfordringer og debat i gensidig respekt og med glimt i øjet.

Arbejdsgrupper:

Vi har i løbet af året nedsat nogle arbejdsgrupper:

  • En der arbejdede med Accellerator-modellen og hvilket fokus der skulle prioriteres der
  • En der arbejder med formuleringen af en styrket vision og mission, hvilket endnu ikke er helt på plads
  • En der arbejder med alternative indtjeningsmuligheder for foreningen, for at styrke vores økonomi.

Inspirationsture

Der har været 2 inspirationsture, hvor bestyrelsen har haft repræsentanter med  i selskab med ansatte i sekretariatet:

  • En tur til Erhvervscenter Greve om bl.a. deres erhvervs task force og arbejdet med at skabe en erhvervsrettet servicekultur
  • En tur til Sønderborg, hvor Project Zero (et mål om at blive 100% CO2-neutral i 2020) både kan fungere som ramme og drivkraft for alle udviklingstiltag. Desuden fik vi indblik i deres landsby-initiativer.

Det var i begge tilfælde var det inspirerende, og gode idéer blev taget med hjem og forsøges omsat til stevnske forhold og taget med ind i det fortsatte arbejde med at styrke erhvervsudvikling og lokalsamfund.

Samarbejdsmøder med Teknik & Miljø

Sammen med Birgitte Nielsen, chef for Teknik & Miljø tog jeg et initiativ til et samarbejdsmøde, hvor Stevns Erhvervsråds bestyrelse og sekretariat mødtes med Birgitte og hendes teamledere i begyndelsen af november. Mødet blev faciliteret af Lene Milner Madsen og gik så godt, at alle var enige om at mødes igen.

Derfor mødtes vi igen her i februar, og er nu enige om, at disse møder skal være en fast halvårlig begivenhed, hvor vi løbende kan lære hinanden bedre at kende, og få indsigt i hinandens virkelighed, så vi bliver bedre til at trække i samme retning.

Strategi og erhvervspolitik

Vores arbejde har været fokuseret på i første omgang en udfoldelse af strategien, hvor vi endeligt besluttede at sekretariatet skulle prøve Accelerator-modellen af på fødevarevirksomhederne i første omgang, som et pilotprojekt, så vi alle bliver endnu klogere på, hvordan de næste klynger skal gribes an. Dette vil vor erhvervschef Thomas sikkert komme mere ind på.

Dernæst har vi arbejdet på at skabe kvalificeret input til erhvervspolitikken, hvilket blev præsenteret ved et 2 timer langt møde i torsdags for AET-udvalget. Det var efter min mening et fantastisk møde, der viste at det engagement vi håbede på fra den nye flertalsgruppe, faktisk er tilstede. Jeg er ikke i tvivl om, at vi får et tæt og frugtbart samarbejde med fokus på endnu bedre forhold for virksomhederne i Stevns.

Nu ligger der en proces foran os, hvor politikerne skal beslutte hvordan erhvervspolitikken skal udformes og hvad der skal prioriteres, hvilket vi og sekretariatet stiller os til rådighed for og ser med spænding frem til resultatet af.

Den nye erhvervspolitik forventes klar sidst i juni måned 2018.

Jeg ser frem til det kommende år med store forventninger.”

Charlotte Mannstaedt, Hansen Kitchen

Formand for bestyrelsen i Stevns Erhvervsråd