Bestyrelsesberetning

Beretning af daværende formand Charlotte Mannstaedt ved generalforsamlingen d. 13. marts 2019:

“Kære medlemmer velkommen til generalforsamling for Stevns Erhvervsråd, 2019.

Jeg har nu siddet som formand i 2 år, og oplever at vi har en virkelig god bestyrelse. Det er en bestyrelse hvor der er vilje og evne til at debattere ret frit, de ting som man synes er vigtige, og hvor alle byder ind og tager ansvar for den opgave vi har, nemlig at tilse, at Stevns Erhvervsråds sekretariat, med Thomas Christensen i spidsen, har nogle gode, klare og brugbare rammer for deres arbejde. Rammer som giver dem rygstød og fokus, så det håber jeg at vi lykkedes med… De har i hvert fald ikke brokket sig…ret meget… ;o)

Bestyrelsens sammensætning og udvikling gennem året

På GF 2018 fik vi to helt nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind, nemlig; Dan Rasmussen, De Forenede Dampvaskerier, Christian Jensen, Akademiet for Bevidst Lederskab, og Jan Erik Dahl Hansen, investeringsrådgiver, blev valgt ind igen efter en periode som suppleant.

Lea Ahrenkiel-Frellsen, LAF-regnskab, Jimmy Schrøder, Flemmings Schrøder A/S, Lars Warm, Danske Idrætssvømmehaller, Charlotte Mannstaedt, HANSEN Kitchen ApS, var ikke på valg, og fortsatte alle i bestyrelsen.

Suppleanter blev Finn Rasmussen, Advokathuset Stevns og Henrik Frost, Aut. El-installatør Henrik Frost

Bestyrelsen konstituerede sig på det førstkommende bestyrelsesmøde med Lars Warm som næstformand og undertegnede som formand.

Ved nytår trådte Christian Jensen ud, og Finn Rasmussen trådte ind i stedet.

Således er vi 5 på valg i år: Finn Rasmussen, Lea Ahrenkiel-Frellsen, Jimmy Schrøder, Lars Warm og Charlotte Mannstaedt

Stevns Kommunes repræsentanter er fortsat: Anette Mortensen, borgmester, Mikkel Lundemann, Formand for AET-udvalget, Line Krogh Lay, suppleant og Steen S. Hansen, suppleant

VI udtrykte på GF 2018, at vi ville være særligt opmærksom på, at de politiske repræsentanter ikke kom til at bruge Stevns Erhvervsråd som politisk kampplads, nu hvor de var hele 4 stykker, og dette har da heldigvis ikke været et problem overhovedet. De opfører sig faktisk helt ordentligt, vil jeg sige 😉

Forenklingsudvalget

Regeringen havde nedsat Forenklingsudvalget til at kigge på en ny struktur for den offentlige erhvervsservice, og i april 2018 udkom så deres med spænding ventede rapport. I den stod der blandet andet, at man foreslog det forbudt for kommunerne at finansiere lokal erhvervsservice, da den skulle lægges i et regionalt Erhvervshus fremadrettet. Desuden skulle der etableres øget digital erhvervsservice og et nationalt niveau for større strategiske erhvervsindsatser.

Det med at forbyde kommunerne at finansiere lokal erhvervsservice bragte alle lokale erhvervs-aktører, i hele landet, helt op i det røde felt. Også her kastede vi os ud i kampen, blandt andet ved at være medunderskrivere på et fælles brev til erhvervsministeren, sammen med en massiv mængde af andre erhvervs-aktører i region Sjælland.

Desuden fik Mikkel, Thomas og jeg foretræde for folketingets tværpolitiske udvalg for Landdistrikter, hvor vi forelagde vores syn på det absolut uhensigtsmæssige ved at fratage os på landet muligheden for, at arbejde med den lokale samfundsudvikling via det nære kendskab til virksomhederne, politikere, embedsfolk, foreninger og borgere, og skabe dialog på tværs af disse. Alt det, som er omdrejningspunktet for Stevns Erhvervsråds arbejde. Vi kunne se, at det ville blive komplet umuligt for et par konsulenter i et erhvervshus et sted i regionen, på nogen måde at få en tilsvarende rolle at spille hos os lokalt.

Jeg ville gerne tro at det var vores indsats der var udslagsgivende, men vi har nok ikke gjort det alene… Dansk Erhvervsfremme, De lokale virksomheders enorme opbakning og KL’s kamp gjorde det egentlige udslag. Der blev lyttet på borgen, og det blev lovet, at man ikke ville fratage kommunerne muligheden for fortsat at have lokal erhvervsservice.

Her i starten af året blev det første dialogmøde afholdt i Sorø, hvor vores nye erhvervshus skal ligge, og hvor jeg deltog på vegne af Stevns Erhvervsråd. Stemningen var god og uformel, mens vi talte om, hvordan vi fremadrettet kan sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de lokale aktører og erhvervshusene bliver frugtbar for vores virksomheder.

Strategiseminar

Vi skulle hen i september, før vi fik samlet bestyrelsesflokken til et strategiseminar, som vi afholdt over 2 dage, dog lokalt, så vi sov i hjemme i vores egne senge.

Hensigten med strategiseminarer er dels at få nye bestyrelsesmedlemmer helt med, så de kan sætte stikket i bestyrelsesarbejdet på en relevant måde, og dels at vende erhvervsstrategien, så vi hele tiden bliver skarpere på, hvad der skal til, for at udvikle det stevnske erhvervsliv.

Thomas vil komme nærmere ind på under punkt 6, hvor hanfremlægger bestyrelsens forslag til indsatsområder.

Erhvervspolitikken

Meget af første halvår har handlet om at bidrage til den nye erhvervspolitik.

Sidst på sommeren kom så Stevns Kommunes Erhvervspolitik for perioden 2019-2023.

Og det var, og er stadigvæk, glædeligt, at det er blevet en erhvervspolitik, som så klart og tydeligt afspejler de ønsker og behov, som virksomhederne har givet udtryk for, gennem den proces vi har haft forud for erhvervspolitikkens tilblivelse.

Jeg vil opfordre jer alle til at hente erhvervspolitikken inde på Stevns Kommunes hjemmeside, hvis I ikke har læst den, for det er opmuntrende læsning. Og det at kende den, kan også styrke effekten af den, så bare kom i gang, hvis I ikke har læst den endnu… og genlæs den, hvis I har.

At det er en super god erhvervspolitik er selvfølgelig ikke det samme som, at nu er alt som vi kunne drømme om, fra den ene dag til den anden. Der skal arbejdes for at nå de mål der er sat, både fra Stevns Erhvervsråds side og fra kommunen side, og først og fremmest i fællesskab. Vi skal blive ved med at øve os i at samarbejde, både virksomhederne imellem, samt kommune og erhvervsliv imellem. Vi skal stå sammen om at folde erhvervspolitikken ud i praksis, til glæde for hele det stevnske samfund. Fordi flere lokale jobs i de lokale virksomheder er den korteste vej til øget lokal velfærd.

Økonomi

Lige nu hænger økonomien kun lige akkurat sammen, og fra 2021 kommer vi til at mangle midler, da sekretariatsopgaven for Udvikling Stevns bliver mindre her mod afslutningen af programperioden. Fra 2021 uddeles der ikke flere projektmidler og opgaven bliver alene at hjælpe de sidste projekter i mål.

Stevns Kommune har fastholdt tilskuddet til Stevns Erhvervsråd, hvilket vi er glade for set i lyset af, at kommunerne skal øge deres bidrag til Erhvervshus Sjælland med 60%, i forhold til det tidligere bidrag til Væksthus Sjælland. Der er nemlig mange af vores kolleger der er blevet beskåret som en konsekvens af dette.

For at øge indtægterne kigges der på hvordan vi kan blive en del af, eller ligefrem tage initiativ til, erhvervsfremmende projekter i samarbejde med andre kommuner og Erhvervshus Sjælland med projektmidler fra EU-fonde.

Turismeudvikling

Pr. 1.april starter Niels Frederik Lund som erhvervskonsulent med fokus på turisme. Jeg har mødt Fredrik og glæder mig til at han tager fat. Der er så utrolig meget potentiale i udviklingen af turismen, som kan komme os alle sammen til gode.

Jeg sidder også i bestyrelsen for Verdensarv Stevns, og begejstringen er svær at skjule, når talen falder på det nye besøgscenter. Dette bliver helt uden tvivl et vigtigt omdrejningspunkt for en masse erhvervsudvikling både indenfor den direkte som den indirekte turisme. For kommer der flere overnatningssteder, flere spisesteder og flere attraktioner, bliver der også brug for flere til at gøre rent, flere til at reparere, renovere og bygge op, flere til at dyrke grøntsager og lave mad m.v.

Det er præcis hvad Unesco mener at vi også skal bruge vores Verdensarvsstatus til; nemlig at sørge for, at vi også får økonomisk gevinst ud af vores status.

Og der kommer også snart en ny turismestrategi, hvor der pågår en proces som Stevns Kommune har taget værtskab for, hvor alle aktører har haft mulighed for at komme med input. Således deltager jeg og Thomas i turismeaktørmøder for organisationerne sammen med Verdensarv Stevns, Stevns Turistforening, Østsjællands Museum, Vism (Visit Sjælland-Møn) og Stevns Kommune.

Slutteligt vil jeg takke jer medlemmer for den opbakning I giver gennem jeres medlemskab. I må gerne hjælpe os med at blive endnu flere, så vi står endnu stærkere!

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for de gode debatter og det gode samarbejde

Og sidst, men ikke mindst vil jeg gerne takke sekretariat for jeres utrættelige indsats for de stevnske virksomheder; I skal vide at jeres arbejde er bemærket og værdsat herfra.

Tak.”

Charlotte Mannstaedt, Hansen Kitchen

Formand for bestyrelsen i Stevns Erhvervsråd